Membership Requirements of Mission Church, Inc. (Cleveland, Ohio)

RIGHTS OF A CHURCH MEMBER
• Take an active part in the life and activities of the church, as well as in the management of church affairs
• Make useful suggestions and take creative initiatives to improve the life and activities of the church, leadership team, ministers and ministries
• Take part in the election of, and be elected to serve in, the church, as well as represent the interests of the church within the limits of one’s granted powers
• Receive information about the life, spiritual and financial/material standing of the church, from the ministers and those responsible for ministries, with the consent of responsible ministers
• Receive spiritual, prayer, and other vital help from the church
• Receive support from the church, leaders and ministers for one’s personal instruction,
spiritual growth and gaining of practical experience for ministry in the church
• In case of any disagreement with the decisions and orders of church ministers, to
review these under the established rules of order
DUTIES OF A CHURCH MEMBER
• Each member of the church is obliged to:
• Lead one's personal life in accordance with the requirements of the Word of God
and the teachings of the “Evangelical Faith Christian Churches”: study the Bible, pray, regularly attend services, grow in the knowledge of God, follow the church's rules, and be an example to surrounding people
• Be merciful and gracious with discernment, to love and help one's neighbor, to not judge or slander others, to respect those who work in God's fields. To have nothing to do with the lusts of this world (worldly entertainment, drinking alcohol, drugs, foul language, smoking cigarettes, indecent appearance, etc.)
• Be calm, joyful, balanced and peaceful
• Be clean, tidy, economical and generous. Do not owe anything to anyone and live in
peace with all people
• Respect elders, be hospitable and friendly
• Take an active part in the life of the church:
• Contribute to the successful conducting of church services and events (weddings, evangelizations, holiday services, funerals, water baptisms, music and song services, prayer groups, etc.)
• Serve God in the church, according to the measure of one’s natural and spiritual abilities and gifts
• Carefully guard and multiply church property
• Strengthen the financial/material state of the church with voluntary donations,
offerings and tithes
• Participate in the construction, reconstruction, conversion, maintenance and
preservation of church buildings and property
• Observe the rules of conduct during services and while on church property
• Fulfill the resolutions and decisions of members meetings, leadership council and church ministers
• All conflicts between church members are resolved within the church, with the help of ministers
RESPONSIBILITY
• Church discipline may be sanctioned by the church membership meeting- restrictions, warnings and excommunications of a church member who:
• knowingly does not fulfill the duties of a church member
• wantonly and systematically does not attend church services
• does not prepare one’s self for the Communion service and does not take part in the breaking of bread for three months
• systematically does not take part in church life
• deliberately avoids financially supporting the church through voluntary donations,
offerings and tithes
• coarsely violates the Lord’s commandments and the doctrines of “Evangelical Faith
Christian Churches”
• knowingly and purposely mars one’s body with tattoos and piercings
• is a drunkard, fornicator, adulterer, gossip, slanderer, defamer, liar, proponent of
LGBTIQ ideologies, idolater, reviler, swindler, murderer, thief, lives with addictions, as well as lazy, idle, indecent, one who opposes the Gospel’s teachings
NOTE: In cases where a person converts to God, but is already living in a civil marriage, the church considers these individually and the church makes an individual decision for each such instance

Положення про членство в Церкві місії, м. Клівленд, Огайо

ПРАВА ЧЛЕНА ЦЕРКВИ
● Брати активну участь у житті та діяльності церкви, а також в управлінні церковними справами
● Вносити корисні пропозиції та проявляти творчу ініціативу для поліпшення життя та діяльності церкви, лідерського складу, служителів та служінь
● Приймати участь в обранні, та бути обраним на служіння в церкві, а також представляти інтереси церкви в межах наданих повноважень
● Отримувати інформацію про життя, духовне та фінансово-матеріальне становище церкви в служителів та відповідальних за служіння, за згодою відповідальних служителів
● Отримувати духовну, молитовну та іншу необхідну допомогу від церкви
● Отримувати сприяння від церкви, лідерів і служителів для особистого навчання, духовного росту та набування практичного досвіду для служіння в
церкві
● При незгоді з рішеннями та розпорядженнями служителів церкви, розглядати
їх у встановленому статутом порядку
ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА ЦЕРКВИ
Кожен член церкви зобов’язаний:
● Вести своє особисте життя відповідно до вимог Слова Божого та вчення
Церкви Християн Віри Євангельської: вивчати Біблію, молитися, регулярно відвідувати богослужіння, зростати в пізнанні Бога, виконувати постанови церкви, бути прикладом для оточуючих людей
● Бути милосердним та милостивим із розсудливістю, любити та допомагати ближньому, не судити та не обмовляти людей, шанувати тих, хто працює на ниві Божій. Не мати нічого спільного з пожадливостями цього світу (світські розваги, вживання алкоголю, наркотиків, нецензурної мови, паління цигарок, непристойна зовнішність, і т.п.)
● Бути спокійним, радісним, врівноваженим та миролюбним
● Бути чистим, охайним, господарним та щедрим. Не бути винним нікому
нічого та жити в мирі з усіма людьми
● Поважати старших, бути гостинним і привітним
● Приймати активну участь в житті церкви:
a) сприяти успішному проведенню церковних богослужінь та заходів ( весілля,
євангелізація, святкові богослужіння, похорон, водне хрещення, служіння
музики і співу, молитовна група і т.п.)
b) служити Богові в церкві в міру, та згідно природних і духовних здібностей та
дарів
c) дбайливо оберігати та примножувати церковне майно
d) зміцняти фінансово-матеріальне становище церкви добровільними
пожертвуваннями, приношеннями та десятинами
e) брати участь в будівництві, реконструкції, переобладнанні, підтримці і збереженні церковних будівель та майна
f) дотримуватися правил поведінки під час богослужіння і при перебуванні на території молитовного будинку
● Виконувати постанови та рішення загальних церковних зборів, лідерської ради та служителів церкви
● Всі конфліктні ситуації між членами церкви вирішувати в церкві при сприянні служителів
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
● Загальними членськими зборами церкви можуть бути вжиті церковні міри дисциплінування – обмеження, зауваження та вилучення члена церкви, який:
- свідомо не виконує обов’язків члена церкви
- безпричинно систематично не відвідує богослужіння церкви
- не готує себе до служіння спомину смерті Господа і через це не приймає участь в хліболаманні впродовж трьох місяців
- системно не приймає участі в житті церкви
- свідомо ухиляється від фінансової підтримки церкви через добровільні
пожертвування, приношення та десятини
- грубо порушує заповіді Господні та віровчення ХВЄ
- свідомо та спеціально псує своє тіло татуюваннями та пірсингом
- п’яниця, блудник, перелюбник, пліткар, обмовник, наклепник,
неправдомовець, носій ЛГБТІК ідеологої, ідолопоклонник, злоріка, шахрай вбивця, злодій, перебуває в будь-якій залежності, а також ледачий, безчинний, непорядний, той, що противиться Євангельській науці
ПРИМІТКА: випадок коли людина навертається до Бога, але проживає в цивільному шлюбі, розглядається церквою окремо і по кожній такій ситуації церква приймає окреме рішення

Membership Application 

Contact